Διοίκηση ΣΕΜΕ

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΜΕ

Όλες τις υποθέσεις του Συνδέσμου τις διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό μέλος, άπαντα τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση για μία διετία. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστές ή Γενικοί Διευθυντές των εταιρειών μελών του ΣΕΜΕ.

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Σώκιαλης – Μοτοδυναμική / Yamaha
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Κανατάς – Saracakis / Honda
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Διογένης Χιωτάκης – Mototrend A.E.
  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Φώτης Δράκος – Piaggio Hellas
contract-650x350

Γενικός Διευθυντής ΣΕΜΕ

Καθήκοντα συντονισμού και προγραμματισμού των αποφασισμένων από το Δ.Σ. δράσεων, ασκεί ο General Manager του συνδέσμου με την επικουρία του προσωπικού του συνδέσμου και των εταιρειών μελών.

General Manager: Ευάγγελος Σπανός

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη ή το ζητήσει εγγράφως ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέροντας τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται ο Πρόεδρος και τα 2 μέλη με δικαίωμα ψήφου, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης .

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση και η διαχείριση του Συνδέσμου και η λήψη κάθε αποφάσεως, που ανάγεται στον σκοπό της, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες, που είτε από το νόμο, είτε από διατάξεις του παρόντος καταστατικού, προβλέπεται να λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση.