Θέσεις

Διαμόρφωση του οδικού δικτύου για την καλύτερη συνύπαρξη των δικύκλων με τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου

Καθώς το δίκυκλο αποτελεί ένα αξιόπιστο μέσο αστικών μετακινήσεων στην Ελλάδα, ο ΣΕΜΕ υποστηρίζει μέτρα που θα βελτιώσουν τη συνύπαρξη του με τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στόχος μας είναι να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθεί η συμφόρηση. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε να δημιουργηθεί λωρίδα διήθησης στις λεωφόρους και συγκεκριμένα μεταξύ της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας. Αυτή η λωρίδα σηματοδοτείται με διπλή διακοπτόμενη γραμμή και επιτρέπει την διήθηση των δικύκλων μεταξύ των οχημάτων όταν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η ύπαρξη της σήμανσης προειδοποιεί τους οδηγούς των υπόλοιπων οχημάτων για την κίνηση των δικύκλων και συνεπώς συμβάλει στην οδική ασφάλεια.

Επίσης, πιστεύουμε πως πρέπει να σηματοδοτηθούν ειδικοί χώροι μετά τη διάβαση των πεζών στους σηματοδότες για τα δίκυκλα. Τα δίκυκλα θα μπορούν σε αυτό το χώρο να περιμένουν να γίνει πράσινος ο σηματοδότης μπροστά από τα αυτοκίνητα. Συνεπώς, θα μπορούν να ξεκινούν με ασφάλεια πριν τα αυτοκίνητα και να αξιοποιούν τη μεγαλύτερη δυνατότητα επιτάχυνσης που διαθέτουν. Τέλος, προωθούμε την αύξηση των ειδικών χώρων στάθμευσης για δίκυκλα, ώστε να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση στα αστικά κέντρα με δίκυκλο. Άλλωστε, πιστεύουμε πως εκτός του ότι το δίκυκλο είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον σε σχέση με το αυτοκίνητο και ότι απαιτεί σημαντικά λιγότερο χώρο στάθμευσης, με αυτό το μέτρο θα περιοριστούν και οι σημερινές καταστάσεις ανομίας.

Κίνητρα για ανανέωση του στόλου

Επέκταση του συντελεστή υπολογισμού των τελών ταξινόμησης 2% στα δίκυκλα ως και 400 κ.ε. για να γίνει πιο προσιτή η αγορά μικρών δικύκλων.

Έκπτωση ΦΠΑ για τα επαγγελματικά μονοθέσια δίκυκλα

Τα ελαφρά δίκυκλα (L1 & L3) δεν εκπίπτουν του ΦΠΑ, ακόμα και όταν αγοράζονται για επαγγελματική χρήση, επειδή ο νόμος επιτρέπει τη σχετική έκπτωση μόνο σε φορτηγά και οχήματα που προορίζονται για μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

Συνεπώς, οι επαγγελματίες των ταχυμεταφορών δεν έχουν κανένα φορολογικό κίνητρο να αγοράζουν οι ίδιοι δίκυκλα για τους εργαζόμενους τους, ούτε να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και επισκευή τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, πολλοί ταχυμεταφορείς εργάζονται με τα προσωπικά τους δίκυκλα, τα οποία συχνά τυγχάνουν ελλιπούς συντήρησης.

Προτείνουμε να θεσπιστεί έκπτωση ΦΠΑ για όλα τα δίκυκλα, στα οποία προβλέπεται στην έγκριση τύπου τους στο χώρο του συνεπιβάτη η τοποθέτηση ειδικής σχάρας και κιβωτίου για την μεταφορά εμπορευμάτων. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, τα μονοθέσια δίκυκλα θα αντιμετωπίζονται φορολογικά ως επαγγελματικός εξοπλισμός και οι επιχειρήσεις ταχυμεταφοράς θα έχουν ένα ακόμη κίνητρο για την αγορά καινούργιων, ειδικά σχεδιασμένων μονοθέσιων δικύκλων ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί η οδική ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο.

Προώθηση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών

Το δίκυκλο είναι ένα μέσο αυτοκίνησης με συγκριτικά μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν έχουν θεσπιστεί μέτρα που να προωθούν ικανοποιητικά τις νέες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες. Προτείνουμε: Θέσπιση ολοκληρωμένης πολιτικής ανακύκλωσης που θα συμπεριλαμβάνει οικονομικά κίνητρα και θα θεσπίζει επίσημες διαδικασίες ανακύκλωσης.